Hitrost svetlobe

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Pojdi na navigacijo Pojdi na iskanje
Navedena je razdalja od Sonca do Zemlje, ki je enaka 150 milijonom kilometrov.
sončna svetloba je v povprečju potrebna [pribl. 1] 8 minut 17 sekund do Zemlje
točne vrednosti
metrov na sekundo 299 792 458
Planckove enote 1
približne vrednosti
kilometrov na sekundo 300.000
kilometrov na uro 1,08 milijarde
astronomskih enot na dan 173
približen čas potovanja svetlobnega signala
razdalja čas
en meter 3,3 ns
en kilometer 3,3 μs
iz geostacionarne orbite do Zemlje 119 ms
dolžina zemeljskega ekvatorja 134 ms
od lune do zemlje 1.255 s
od Sonca do Zemlje (1 AU ) 8,3 minute
od Voyagerja 1 do Zemlje 20 ur in 31 minut (od novembra 2019) [1]
eno svetlobno leto 1 leto
en parsec 3,26 let
od Proxime Centauri do Zemlje 4,24 leta
od Alpha Centauri do Zemlje 4,37 leta
od najbližje galaksije ( Canis Major Dwarf ) do Zemlje 25.000 let
čez mlečno pot 100.000 let
iz galaksije Andromeda na Zemljo 2,5 milijona let
od najbolj oddaljene znane galaksije do Zemlje 13,4 milijarde let [2]

Hitrost svetlobe (v vakuumu) je absolutna vrednost hitrosti širjenja elektromagnetnih valov v vakuumu [cca. 2] . V fiziki se tradicionalno označuje z latinsko črko " " (Izgovarja se kot" tse "), iz lat. celeritas (hitrost).

Hitrost svetlobe v vakuumu je temeljna konstanta, ki ni odvisna od izbire inercialnega referenčnega okvirja (IFR) . Nanaša se na temeljne fizične konstante, ki ne označujejo le posameznih teles ali polj, temveč lastnosti geometrije prostor-čas kot celote [3] . Iz postulata vzročnosti (vsak dogodek lahko vpliva samo na dogodke, ki se zgodijo po njem, in ne more vplivati ​​na dogodke, ki so se zgodili pred njim[4][5] [6] ) in postulata posebne teorije relativnosti o neodvisnosti hitrosti svetloba v vakuumu iz izbire inercialnega referenčnega sistema (hitrost svetlobe v vakuumu je enaka v vseh koordinatnih sistemih, ki se gibljejo premočrtno in enakomerno drug glede drugega[7] ) sledi, da hitrost nobenega signala in elementarnega delca ne sme presegati hitrost svetlobe [8] [9] [6] . Tako je hitrost svetlobe v vakuumu mejna hitrost gibanja delcev in širjenja interakcij.

V vakuumu

Čas širjenja svetlobnega žarka v modelu Zemlja-Luna. Svetloba potrebuje 1,255 s, da pokrije razdaljo od Zemljine površine do Lunine površine.

Najnatančnejša meritev svetlobne hitrosti 299 792 458 ± 1,2 m / s na podlagi referenčnega merilnika je bila izvedena leta 1975 [cca. 3] .

Trenutno velja, da je hitrost svetlobe v vakuumu temeljna fizična konstanta , po definiciji natančno enaka 299.792.458 m / s ali 1.079.252.848,8 km / h . Točnost vrednosti je posledica dejstva, da je od leta 1983 meter v mednarodnem sistemu enot (SI) opredeljen kot razdalja, ki jo svetloba potuje v vakuumu v časovnem intervalu, ki je enak 1/299 792 458 sekund [11]. ] .

V Planckovem sistemu enot je hitrost svetlobe v vakuumu 1. Lahko rečemo, da svetloba potuje 1 Planckovo dolžino v Planckovem času , toda v Planckovem sistemu enot je hitrost svetlobe je osnovna enota, enoti za čas in razdaljo pa sta izpeljanki (v nasprotju s SI , kjer sta meter in sekunda osnovna ).

V naravi se širijo s svetlobno hitrostjo (v vakuumu):

Masivni delci imajo lahko hitrost, ki se približa hitrosti svetlobe [pribl. 4] , vendar ga še vedno ne doseže natančno. Na primer, skoraj svetlobno hitrost, le 3 m/s manjšo od hitrosti svetlobe, imajo masivni delci ( protoni ), pridobljeni s pospeševalnikom ( Veliki hadronski trkalnik ) ali vključeni v kozmične žarke . [ vir ni določen 1372 dni ]

V sodobni fiziki velja za utemeljeno trditev, da vzročnega učinka ni mogoče prenesti s hitrostjo, ki je večja od hitrosti svetlobe v vakuumu (tudi s prenosom takega učinka s katerim koli fizičnim telesom). Obstaja pa problem " zapletenih stanj " delcev, ki očitno v trenutku "prepoznajo" stanje drug drugega . Vendar tudi v tem primeru ne pride do supersvetilnega prenosa informacij , saj je za prenos informacij na ta način potreben dodaten klasični prenosni kanal s svetlobno hitrostjo [cca. 5] .

Čeprav je načeloma gibanje nekaterih predmetov s hitrostjo, ki je večja od svetlobne hitrosti v vakuumu, povsem možno, pa so s sodobnega vidika to lahko le takšni predmeti, ki jih ni mogoče uporabiti za prenos informacij s svojim gibanje (na primer sončni žarek se načeloma lahko giblje vzdolž stene s hitrostjo, ki je večja od svetlobne hitrosti, vendar ga nikakor ni mogoče uporabiti za prenos informacij s tako hitrostjo z ene točke stene na drugo) [13] Pojdite na razdelek "# Superluminal motion" ...

V preglednem okolju

Hitrost svetlobe v prosojnem mediju je hitrost, s katero svetloba potuje v mediju, ki ni vakuum . V disperzivnem mediju ločimo fazno in skupinsko hitrost .

Fazna hitrost povezuje frekvenco in valovno dolžino monokromatske svetlobe v mediju ( ). Ta hitrost je običajno (vendar ne nujno) manjša ... Razmerje med hitrostjo svetlobe v vakuumu in fazno hitrostjo svetlobe v mediju se imenuje lomni količnik medija. Če je kotna frekvenca valovanje v mediju je odvisno od valovnega števila nelinearno, potem je skupinska hitrost enaka prvi izpeljanki , v nasprotju s fazno hitrostjo ... [štirinajst]

Skupinska svetlobna hitrost je opredeljena kot hitrost širjenja utripov med dvema valovoma s podobno frekvenco in je v ravnotežnem mediju vedno manjša ... Vendar pa lahko v neravnovesnih medijih, na primer močno absorbirajočih medijih, preseže ... V tem primeru pa se vodilni rob impulza še vedno premika s hitrostjo, ki ne presega hitrosti svetlobe v vakuumu. Posledično je prenos supersvetilnih informacij nemogoč.

Armand Hippolyte Louis Fizeau je eksperimentalno dokazal, da lahko gibanje medija glede na svetlobni žarek vpliva tudi na hitrost širjenja svetlobe v tem mediju.

Temeljna vloga v fiziki

Lorentzov faktor kot funkcija hitrosti. Raste od 1 (za ničelno hitrost) do neskončnosti (s približkom Za ).

Hitrost, s katero se svetlobni valovi širijo v vakuumu, ni odvisna niti od gibanja vira valov niti od opazovalčevega referenčnega okvira [pribl. 6] . Einstein je tako invariantnost svetlobne hitrosti predpostavil leta 1905 [15] . Do tega zaključka je prišel na podlagi Maxwellove teorije elektromagnetizma in dokaza odsotnosti svetlečega etra [16] .

Nespremenljivost svetlobne hitrosti vedno potrjujejo številni poskusi [17] . Eksperimentalno je mogoče preveriti le, da hitrost svetlobe v "dvostranskem" poskusu (na primer od vira do ogledala in nazaj) ni odvisna od referenčnega okvira, saj je hitrosti nemogoče izmeriti. svetlobe v eno smer (na primer od vira do oddaljenega sprejemnika) brez dodatnega dogovora o tem, kako sinhronizirati uro vira in sprejemnika. Če pa za to uporabimo Einsteinovo sinhronizacijo, postane enosmerna svetlobna hitrost po definiciji enaka dvosmerni [18] [19] .

Posebna teorija relativnosti raziskuje posledice invariantnosti ob predpostavki, da so zakoni fizike enaki v vseh inercialnih referenčnih okvirih [20] [21] . Ena od posledic je ta - to je hitrost, s katero se morajo vsi brezmasni delci in valovi (zlasti svetloba) premikati v vakuumu.

Posebna teorija relativnosti ima številne eksperimentalno preverjene posledice, ki so v nasprotju z intuicijo [22] . Takšne posledice vključujejo: enakovrednost mase in energije , skrajšanje dolžine (skrajšanje predmetov med premikanjem) [pribl. 7] in časovno dilatacijo (premikajoče se ure tečejo počasneje). koeficient , ki prikazuje, kolikokrat se dolžina skrajša in čas upočasni, je znan kot Lorentzov faktor (Lorentzov faktor)

kje - hitrost predmeta. Za hitrosti, ki so veliko manjše od (na primer za hitrosti, s katerimi se ukvarjamo v vsakdanjem življenju) razlika med in 1 je tako majhen, da ga je mogoče zanemariti. V tem primeru je posebna teorija relativnosti dobro približana Galilejevi relativnosti. Toda pri relativističnih hitrostih se razlika povečuje in se pri približevanju nagiba v neskončnost Za ...

Združevanje rezultatov posebne relativnosti zahteva, da sta izpolnjena dva pogoja: (1) prostor in čas sta ena sama struktura, znana kot prostor-čas (kjer povezuje merske enote prostora in časa) in (2) fizikalni zakoni izpolnjujejo zahteve posebne simetrije, ki se imenuje Lorentzova invarianca (Lorentzova invarianca), katere formula vsebuje parameter [25] . Lorentzova invarianca je povsod prisotna v sodobnih fizikalnih teorijah, kot so kvantna elektrodinamika , kvantna kromodinamika , standardni model fizike delcev in splošna relativnost . Torej parameter se pojavlja v sodobni fiziki in se pojavlja v mnogih pomenih, ki nimajo nobene zveze s samo svetlobo. Na primer, splošna teorija relativnosti kaže, da gravitacija in gravitacijski valovi potujejo s hitrostjo [26] [27] . V neinercialnih referenčnih okvirih (v gravitacijsko ukrivljenem prostoru ali v referenčnih okvirih, ki se gibljejo s pospeškom) je tudi lokalna svetlobna hitrost konstantna in enaka , vendar se lahko hitrost svetlobe na poti končne dolžine razlikuje od odvisno od tega, kako sta prostor in čas definirana [28] .

Menijo, da temeljne konstante kot npr , imajo enak pomen v vsem prostor-času, torej niso odvisni od kraja in se ne spreminjajo s časom. Vendar pa nekatere teorije kažejo, da se lahko hitrost svetlobe sčasoma spremeni [29] [30] . Zaenkrat ni prepričljivih dokazov o tovrstnih spremembah, vendar ostajajo predmet raziskav [31] [32] .

Poleg tega velja, da je hitrost svetlobe izotropna, torej ni odvisna od smeri njenega širjenja. Opažanja sevanja prehodov jedrske energije kot funkcije orientacije jeder v magnetnem polju (poskus Gugs – Drever), pa tudi vrtečih se optičnih resonatorjev ( poskus Michelson – Morley in njegove nove različice), so naložila stroge omejitve o možnosti dvostranske anizotropije [33] [34] ...

V številnih naravnih sistemih enot je hitrost svetlobe merska enota za hitrost [35] . V Planckovem sistemu enot, ki se nanaša tudi na naravne sisteme, služi kot enota hitrosti in je ena od osnovnih enot sistema.

Zgornja omejitev hitrosti

Po posebni teoriji relativnosti je energija predmeta z maso mirovanja in hitrost je enako , kje - zgoraj opredeljen Lorentzov faktor. Kdaj je enak nič, je enaka enoti, kar vodi do dobro znane formule za enakovrednost mase in energije ... Ker je faktor približevanje neskončnosti s približevanjem Za , bi pospeševanje masivnega predmeta do svetlobne hitrosti zahtevalo neskončno energijo. Hitrost svetlobe je zgornja meja hitrosti za predmete z maso mirovanja, ki ni nič. To je bilo eksperimentalno ugotovljeno v številnih testih relativistične energije in zagona [36] .

Relativnost simultanosti, ki izhaja iz Lorentzovih transformacij. Trije barvni referenčni okvirji so povezani s tremi različnimi opazovalci, ki se premikajo okoli osi x. Glede na zelenega opazovalca se rdeča giblje s hitrostjo +0,28 s, modra pa pri -0,52 s. Recimo, da se je v sistemu štetja zelenega opazovalca dogodek "B" zgodil hkrati z dogodkom "A", potem se bo za modri dogodek "B" zgodil prej kot "A", za rdeče pa, nasprotno - "A" prej kot "B". ".

Na splošno informacija ali energija v vesolju ne moreta potovati hitreje kot s svetlobno hitrostjo. En argument za to izhaja iz protiintuitivnega zaključka posebne relativnosti, znane kot relativnost simultanosti . Če je prostorska razdalja med dvema dogodkoma A in B večja od časovnega intervala med njima, pomnoženega z , potem obstajajo takšni referenčni okviri, v katerih je A pred B, in drugi, v katerih je B pred A, pa tudi tisti, v katerih sta dogodka A in B sočasna. Posledično, če bi se predmet gibal hitreje od svetlobne hitrosti glede na nek inercialni referenčni okvir, bi se v drugem referenčnem okviru potoval nazaj v čas in načelo vzročnosti bi bilo kršeno [pribl. 8] [38] . V takem referenčnem okviru bi lahko »učinek« opazili pred njegovim »osnovnim vzrokom«. Ta kršitev vzročnosti ni bila nikoli opažena [19] . Lahko vodi tudi do paradoksov, kot je tahionski protitelefon [39] .

Zgodovina meritev svetlobne hitrosti

Starodavni znanstveniki so z redkimi izjemami menili, da je svetlobna hitrost neskončna [40] . V sodobnem času je to vprašanje postalo predmet razprave. Galileo in Hooke sta domnevala, da je končna, čeprav zelo velika, medtem ko so Kepler , Descartes in Fermat še vedno branili neskončnost svetlobne hitrosti.

Opazovanja pri merjenju svetlobne hitrosti med Jupitrovimi mrki Ia

Prvo oceno svetlobne hitrosti je naredil Olaf Roemer ( 1676 ). Opazil je, da ko je Zemlja v svoji orbiti dlje od Jupitra , so Jupitrovi mrki Jupitrove lune Io 22 minut za izračuni. Od tu je dobil vrednost za svetlobno hitrost približno 220.000 km / s - nenatančna vrednost, a blizu resnične. Leta 1676 je podal poročilo Pariški akademiji, vendar svojih rezultatov ni objavil v obliki uradnega znanstvenega dela. Zato je znanstvena skupnost sprejela idejo o končni hitrosti svetlobe šele pol stoletja pozneje [41] , ko je leta 1728 odkritje aberacije omogočilo J. Bradleyju, da potrdi končnost svetlobne hitrosti in izboljša njeno oceno. . Vrednost, ki jo je pridobil Bradley, je bila 308.000 km/s [42] [43] .

Схема опыта Физо по определению скорости света.
1 – Источник света.
2 – Светоделительное полупрозрачное зеркало.
3 – Зубчатое колесо-прерыватель светового пучка.
4 – Удалённое зеркало.
5 – Телескопическая труба.

Впервые измерения скорости света, основанные на определении времени прохождения светом точно измеренного расстояния в земных условиях, выполнил в 1849 году А. И. Л. Физо . В своих экспериментах Физо использовал разработанный им «метод прерываний», при этом расстояние, преодолеваемое светом в опытах Физо, составляло 8,63 км . Полученное в результате выполненных измерений значение оказалось равным 313 300 км/с. В дальнейшем метод прерываний значительно усовершенствовали и его использовали для измерений М. А. Корню (1876 г.), А. Ж. Перротен (1902 г.) и Э. Бергштранд [sv] . Измерения, выполненные Э. Бергштрандом в 1950 году, дали для скорости света значение 299 793,1 км/с , при этом точность измерений была доведена до 0,25 км/с [42] .

Другой лабораторный метод («метод вращающегося зеркала»), идея которого была высказана в 1838 году Ф. Араго , в 1862 году осуществил Леон Фуко . Измеряя малые промежутки времени с помощью вращающегося с большой скоростью ( 512 об/с ) зеркала, он получил для скорости света значение 298 000 км/с с погрешностью 500 км/с. Длина базы в экспериментах Фуко была сравнительно небольшой — двадцать метров [43] [42] [44] [45] [46] . В последующем за счёт совершенствования техники эксперимента, увеличения используемой базы и более точного определения её длины точность измерений с помощью метода вращающегося зеркала была существенно повышена. Так, С. Ньюком в 1891 году получил значение 299 810 км/с с погрешностью 50 км/с , а А. А. Майкельсону в 1926 году удалось понизить погрешность до 4 км/с и получить для скорости величину 299 796 км/с . В своих экспериментах Майкельсон использовал базу, равную 35 373,21 м [42] .

Дальнейший прогресс был связан с появлением мазеров и лазеров , которые отличаются очень высокой стабильностью частоты излучения, что позволило определять скорость света одновременным измерением длины волны и частоты их излучения. В начале 1970-х годов погрешность измерений скорости света приблизилась к 1 м/с [47] . После проверки и согласования результатов, полученных в различных лабораториях, XV Генеральная конференция по мерам и весам в 1975 году рекомендовала использовать в качестве значения скорости света в вакууме величину, равную 299 792 458 м/с , с относительной погрешностью (неопределённостью) 4⋅10 -9 [48] , что соответствует абсолютной погрешности 1,2 м/с [49] .

Существенно, что дальнейшее повышение точности измерений стало невозможным в силу обстоятельств принципиального характера: ограничивающим фактором стала величина неопределённости реализации определения метра, действовавшего в то время. Проще говоря, основной вклад в погрешность измерений скорости света вносила погрешность «изготовления» эталона метра, относительное значение которой составляло 4⋅10 -9 [49] . Исходя из этого, а также учитывая другие соображения, XVII Генеральная конференция по мерам и весам в 1983 году приняла новое определение метра, положив в его основу рекомендованное ранее значение скорости света и определив метр как расстояние, которое проходит свет в вакууме за промежуток времени, равный 1 / 299 792 458 секунды [50] .

Сверхсветовое движение

Из специальной теории относительности следует, что превышение скорости света физическими частицами (массивными или безмассовыми) нарушило бы принцип причинности — в некоторых инерциальных системах отсчёта оказалась бы возможной передача сигналов из будущего в прошлое. Однако теория не исключает для гипотетических частиц, не взаимодействующих с обычными частицами [51] , движение в пространстве-времени со сверхсветовой скоростью.

Гипотетические частицы, движущиеся со сверхсветовой скоростью, называются тахионами . Математически движение тахионов описывается преобразованиями Лоренца как движение частиц с мнимой массой. Чем выше скорость этих частиц, тем меньше энергии они несут, и наоборот, чем ближе их скорость к скорости света, тем больше их энергия — так же, как и энергия обычных частиц, энергия тахионов стремится к бесконечности при приближении к скорости света. Это самое очевидное следствие преобразования Лоренца, не позволяющее массивной частице (как с вещественной, так и с мнимой массой) достичь скорости света — сообщить частице бесконечное количество энергии просто невозможно.

Следует понимать, что, во-первых, тахионы — это класс частиц, а не один вид частиц, и во-вторых, тахионы не нарушают принцип причинности, если они никак не взаимодействуют с обычными частицами [51] .

Обычные частицы, движущиеся медленнее света, называются тардионами . Тардионы не могут достичь скорости света, а только лишь сколь угодно близко подойти к ней, так как при этом их энергия становится неограниченно большой. Все тардионы обладают массой , в отличие от безмассовых частиц, называемых люксонами . Люксоны в вакууме всегда движутся со скоростью света, к ним относятся фотоны , глюоны и гипотетические гравитоны .

C 2006 года показано, что в так называемом эффекте квантовой телепортации кажущееся взаимовлияние частиц распространяется быстрее скорости света. Например, в 2008 г. исследовательская группа доктора Николаса Гизена (Nicolas Gisin) из университета Женевы, исследуя разнесённые на 18 км в пространстве запутанные фотонные состояния, показала, что это кажущееся «взаимодействие между частицами осуществляется со скоростью, примерно в сто тысяч раз большей скорости света». Ранее также обсуждался так называемый « парадокс Хартмана [en] » — кажущаяся сверхсветовая скорость при туннельном эффекте [52] . Анализ этих и подобных результатов показывает, что они не могут быть использованы для сверхсветовой передачи какого-либо несущего информацию сообщения или для перемещения вещества [53] .

В результате обработки данных эксперимента OPERA [54] , набранных с 2008 по 2011 год в лаборатории Гран-Сассо совместно с ЦЕРН , было зафиксировано статистически значимое указание на превышение скорости света мюонными нейтрино [55] . Сообщение об этом сопровождалось публикацией в архиве препринтов [56] . Полученные результаты специалисты подвергли сомнению, поскольку они не согласуются не только с теорией относительности, но и с другими экспериментами с нейтрино [57] . В марте 2012 года в том же тоннеле были проведены независимые измерения, и сверхсветовых скоростей нейтрино они не обнаружили [58] . В мае 2012 года OPERA провела ряд контрольных экспериментов и пришла к окончательному выводу, что причиной ошибочного предположения о сверхсветовой скорости стал технический дефект (плохо вставленный разъём оптического кабеля) [59] .

См. также

Примечания

Комментарии
 1. От поверхности Солнца — от 8 мин. 8,3 сек. в перигелии до 8 мин. 25 сек. в афелии .
 2. Скорость распространения светового импульса в среде отличается от скорости его распространения в вакууме (меньше, чем в вакууме), и может быть различной для разных сред. Когда говорят просто о скорости света, обычно подразумевается именно скорость света в вакууме; если же говорят о скорости света в среде, это, как правило, оговаривается явно.
 3. В настоящее время наиболее точные методы измерения скорости света основаны на независимом определении значений длины волны и частоты света или другого электромагнитного излучения и последующего расчёта в соответствии с равенством . [10]
 4. См. например « Частица Oh-My-God ».
 5. Аналогом может быть посылка наудачу двух заклеенных конвертов с белой и чёрной бумагой в разные места. Открытие одного конверта гарантирует, что во втором будет лежать второй лист — если первый чёрный, то второй белый, и наоборот. Эта «информация» может распространяться быстрее скорости света — ведь вскрыть второй конверт можно в любое время, и там всегда будет этот второй лист. При этом принципиальная разница с квантовым случаем состоит только в том, что в квантовом случае до «открытия конверта»-измерения состояние листа внутри принципиально неопределённо, как у кота Шрёдингера , и там может оказаться любой лист.
 6. Однако частота света зависит от движения источника света относительно наблюдателя, благодаря эффекту Доплера .
 7. Помимо того, что измеряемые движущиеся объекты оказываются короче вдоль линии относительного движения, они также выглядят повёрнутыми. Этот эффект, известный как вращение Террелла , связан с разницей во времени между пришедшими к наблюдателю сигналами от разных частей объекта [23] [24] .
 8. Считается, что эффект Шарнхорста позволяет сигналам распространяться немногим выше , но особые условия, при которых эффект может возникать, мешают применить этот эффект для нарушения принципа причинности [37] .
Источники
 1. Where Are the Voyagers - NASA Voyager . Voyager - The Interstellar Mission . Jet Propulsion Laboratory, California Istitute of Technology. Дата обращения: 12 июля 2011. Архивировано 3 февраля 2012 года.
 2. Amos, Jonathan .Hubble sets new cosmic distance record , BBC News (3 марта 2016). Дата обращения 3 марта 2016.
 3. Is The Speed of Light Everywhere the Same?
 4. Начала теоретической физики, 2007 , с. 169.
 5. Неванлинна, 1966 , с. 122.
 6. 1 2 Чудинов Э. М. Теория относительности и философия. — М.: Политиздат, 1974. — С. 222—227.
 7. Эволюция физики, 1948 , с. 167.
 8. Начала теоретической физики, 2007 , с. 170.
 9. Неванлинна, 1966 , с. 184.
 10. Сажин М. В. Скорость света // Физика космоса. Маленькая энциклопедия / Гл. ред. Р. А. Сюняев . — 2-е изд. — М. : Советская энциклопедия , 1986. — С. 622. — 783 с.
 11. ГОСТ 8.417-2002. Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин. (недоступная ссылка) . Дата обращения: 14 августа 2012. Архивировано 10 ноября 2012 года.
 12. Abbott BP et al. (LIGO Scientific Collaboration, Virgo Collaboration, Fermi Gamma-ray Burst Monitor, and INTEGRAL). Gravitational Waves and Gamma-Rays from a Binary Neutron Star Merger: GW170817 and GRB 170817A // The Astrophysical Journal. — 2017. — Vol. 848. — P. L13. — doi : 10.3847/2041-8213/aa920c . [ исправить ]
 13. Болотовский Б. М., Гинзбург В. Л. Эффект Вавилова — Черенкова и эффект Допплера при движении источников со скоростью больше скорости света в вакууме // Успехи физических наук . — Российская академия наук , 1972. — Т. 106 , № 4 . — С. 577—592 .
 14. Миллер М. А., Суворов E. В. Групповая скорость // Физическая энциклопедия / Гл. ред. А. М. Прохоров . — М. : Советская энциклопедия , 1988. — Т. 1. — С. 544—545. — 704 с.
 15. Stachel, JJ Einstein from "B" to "Z" – Volume 9 of Einstein studies (нем.) . — Springer, 2002. — S. 226. — ISBN 0-8176-4143-2 .
 16. Einstein, A. Zur Elektrodynamik bewegter Körper (нем.) // Annalen der Physik . — 1905. — Bd. 17 . — S. 890—921 . — doi : 10.1002/andp.19053221004 . English translation: Perrett, W On the Electrodynamics of Moving Bodies . Fourmilab . Дата обращения: 27 ноября 2009. Архивировано 1 февраля 2013 года.
 17. Александров Е. Б. Теория относительности: прямой эксперимент с кривым пучком // Химия и жизнь. — 2012. — № 3 .
 18. Hsu, JP; Zhang, YZ Lorentz and Poincaré Invariance . — World Scientific , 2001. — Т. 8. — С. 543 ff . — (Advanced Series on Theoretical Physical Science). — ISBN 981-02-4721-4 .
 19. 1 2 Zhang, YZ Special Relativity and Its Experimental Foundations (англ.) . — World Scientific , 1997. — Vol. 4. — P. 172—173. — (Advanced Series on Theoretical Physical Science). — ISBN 981-02-2749-3 . Архивированная копия (недоступная ссылка) . Дата обращения: 24 января 2013. Архивировано 19 мая 2012 года.
 20. d'Inverno, R. Introducing Einstein's Relativity (англ.) . — Oxford University Press , 1992. — P. 19 —20. — ISBN 0-19-859686-3 .
 21. Sriranjan, B. Postulates of the special theory of relativity and their consequences // The Special Theory to Relativity. — PHI Learning , 2004. — С. 20 ff . — ISBN 81-203-1963-X .
 22. Roberts, T What is the experimental basis of Special Relativity? . Usenet Physics FAQ . University of California, Riverside (2007). Дата обращения: 27 ноября 2009. Архивировано 1 февраля 2013 года.
 23. Terrell, J. Invisibility of the Lorentz Contraction (англ.) // Physical Review : journal. — 1959. — Vol. 116 , no. 4 . — P. 1041—1045 . — doi : 10.1103/PhysRev.116.1041 . — Bibcode : 1959PhRv..116.1041T .
 24. Penrose, R. The Apparent Shape of a Relativistically Moving Sphere (англ.) // Proceedings of the Cambridge Philosophical Society (англ.) : journal. — 1959. — Vol. 55 , no. 01 . — P. 137—139 . — doi : 10.1017/S0305004100033776 . — Bibcode : 1959PCPS...55..137P .
 25. Hartle, JB Gravity: An Introduction to Einstein's General Relativity (англ.) . — Addison-Wesley , 2003. — P. 52 —9. — ISBN 981-02-2749-3 .
 26. Hartle, JB Gravity: An Introduction to Einstein's General Relativity (англ.) . — Addison-Wesley , 2003. — P. 332 . — ISBN 981-02-2749-3 .
 27. The interpretation of observations on binary systems used to determine the speed of gravity is considered doubtful by some authors, leaving the experimental situation uncertain; see Schäfer, G; Brügmann, MH Propagation of light in the gravitational filed of binary systems to quadratic order in Newton's gravitational constant: Part 3: 'On the speed-of-gravity controversy' // Lasers, clocks and drag-free control: Exploration of relativistic gravity in space (англ.) / Dittus, H; Lämmerzahl, C; Turyshev, SG. — Springer, 2008. — ISBN 3-540-34376-8 .
 28. Gibbs, P Is The Speed of Light Constant? . Usenet Physics FAQ . University of California, Riverside (1997). Дата обращения: 26 ноября 2009. Архивировано 17 ноября 2009 года.
 29. Ellis, GFR; Uzan, JP. 'c' is the speed of light, isn't it? (англ.) // American Journal of Physics : journal. — 2005. — Vol. 73 , no. 3 . — P. 240—247 . — doi : 10.1119/1.1819929 . — Bibcode : 2005AmJPh..73..240E . — arXiv : gr-qc/0305099 . . — «The possibility that the fundamental constants may vary during the evolution of the universe offers an exceptional window onto higher dimensional theories and is probably linked with the nature of the dark energy that makes the universe accelerate today.».
 30. An overview can be found in the dissertation of Mota, DF (2006), Variations of the fine structure constant in space and time, arΧiv : astro-ph/0401631 [astro-ph]  
 31. Uzan, JP. The fundamental constants and their variation: observational status and theoretical motivations (англ.) // Reviews of Modern Physics : journal. — 2003. — Vol. 75 , no. 2 . — P. 403 . — doi : 10.1103/RevModPhys.75.403 . — Bibcode : 2003RvMP...75..403U . — arXiv : hep-ph/0205340 .
 32. Amelino-Camelia, G (2008), Quantum Gravity Phenomenology, arΧiv : 0806.0339 [gr-qc]  
 33. Herrmann, S; Senger, A; Möhle, K; Nagel, M; Kovalchuk, EV; Peters, A. Rotating optical cavity experiment testing Lorentz invariance at the 10 −17 level (англ.) // Physical Review D : journal. — 2009. — Vol. 80 , no. 100 . — P. 105011 . — doi : 10.1103/PhysRevD.80.105011 . — Bibcode : 2009PhRvD..80j5011H . — arXiv : 1002.1284 .
 34. Lang, KR Astrophysical formulae . — 3rd. — Birkhäuser (англ.) , 1999. — С. 152. — ISBN 3-540-29692-1 .
 35. Tomilin KA Natural Systems of Units: To the Centenary Anniversary of the Planck System (англ.) . Proc. of the XXII Internat. Workshop on high energy physics and field theory (June 1999). Дата обращения: 22 декабря 2016.
 36. Fowler, M Notes on Special Relativity . University of Virginia (март 2008). Дата обращения: 7 мая 2010. Архивировано 1 февраля 2013 года.
 37. Liberati, S; Sonego, S; Visser, M. Faster-than-c signals, special relativity, and causality (англ.) // Annals of Physics (англ.) : journal. — 2002. — Vol. 298 , no. 1 . — P. 167—185 . — doi : 10.1006/aphy.2002.6233 . — Bibcode : 2002AnPhy.298..167L . — arXiv : gr-qc/0107091 .
 38. Taylor, EF; Wheeler, JA Spacetime Physics. — WH Freeman (англ.) , 1992. — С. 74—5. — ISBN 0-7167-2327-1 .
 39. Tolman, RC Velocities greater than that of light // The Theory of the Relativity of Motion. — Reprint. — BiblioLife (англ.) , 2009. — С. 54. — ISBN 978-1-103-17233-7 .
 40. Гиндикин С. Г. Рассказы о физиках и математиках . — издание третье, расширенное. — М. : МЦНМО , 2001. — С. 105—108. — ISBN 5-900916-83-9 .
 41. Стюарт, 2018 , с. 178.
 42. 1 2 3 4 Ландсберг Г. С. Оптика . — М. : Физматлит , 2003. — С. 384 —389. — 848 с. — ISBN 5-9221-0314-8 .
 43. 1 2 Бонч-Бруевич А. М. Скорость света // Физическая энциклопедия / Гл. ред. А. М. Прохоров . — М. : Большая Российская энциклопедия , 1994. — Т. 4. — С. 548—549. — 704 с. — 40 000 экз.ISBN 5-85270-087-8 .
 44. Léon Foucault. Détermination expérimentale de la vitesse de la lumière ; description des appareils (фр.) // Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences. — Paris, 1862. — Vol. 55 . — P. 792—796 .
 45. Léon Foucault. Détermination expérimentale de la vitesse de la lumière ; parallaxe du Soleil (фр.) // Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences. — Paris, 1862. — Vol. 55 . — P. 501—503 .
 46. Léon Foucault. Experimental Determination of the Velocity of Light: Description of the Apparatus (англ.) // Philosophical Magazine . Fourth Series. — London, 1863. — Vol. 25 . — P. 76—79 .
 47. Evenson KM, Wells JS, Petersen FR, Danielson BL, Day GW Speed of Light from Direct Frequency and Wavelength Measurements of the Methane-Stabilized Laser (англ.) // Phys. Rev. Lett.. — 1972. — Vol. 29 , no. 19 . — P. 1346—1349 . — doi : 10.1103/PhysRevLett.29.1346 .
 48. Указанная погрешность представляет собой утроенное стандартное отклонение .
 49. 1 2 Рекомендованное значение скорости света (англ.) Резолюция 2 XV Генеральной конференции по мерам и весам (1975)
 50. Определение метра (англ.) Резолюция 1 XVII Генеральной конференции по мерам и весам (1983)
 51. 1 2 Введение в рассмотрение полевой квантовой природы этих сверхсветовых частиц, возможно, позволяет обойти это ограничение через принцип переинтерпретации наблюдений.
 52. Давидович М. В. О парадоксе Хартмана, туннелировании электромагнитных волн и сверхсветовых скоростях // Успехи физических наук . — М. : Российская академия наук , 2009 (апрель). — Вып. 179 . — С. 443 .
 53. И. Иванов. Проведены новые эксперименты по проверке механизма квантовой запутанности. Элементы.ру.
 54. Oscillation Project with Emulsion-tRacking Apparatus
 55. OPERA experiment reports anomaly in flight time of neutrinos from CERN to Gran Sasso
 56. OPERA Collaboration (Adam T. et al.) (2011), Measurement of the neutrino velocity with the OPERA detector in the CNGS beam, arΧiv : 1109.4897   .
 57. И.Иванов. Эксперимент OPERA сообщает о наблюдении сверхсветовой скорости нейтрино. Элементы.ру, 23 сентября 2011 года.
 58. ICARUS Collaboration et al. Measurement of the neutrino velocity with the ICARUS detector at the CNGS beam // Physics Letters B. — 2012. — Vol. 713 (18 июля). — P. 17–22. — arXiv : 1203.3433 . — doi : 10.1016/j.physletb.2012.05.033 .
 59. Эксперимент OPERA окончательно «закрыл» сверхсветовые нейтрино .

Литература

Ссылки